Sebkider

SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİLERİ DERNEĞİ

SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİLERİ DERNEĞİ

Serbest Bölgeler

Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir.

Türkiye’de Serbest Bölgeler, Türkiye gümrük bölgesi’nin parçası olmakla beraber serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmadığı; gümrük vergisi, ticaret ve kambiyo uygulamaları bakımından Türkiye gümrük bölgesi dışında kabul edildiği; serbest dolaşımdaki eşyanın ise, ihracat rejimi hükümlerine tabi tutularak konulduğu yerlerdir.

Serbest Bölgelerde sanayi ve ticari faaliyetler için ülkede sağlanandan daha geniş muafiyet ve teşvikler tanınmaktadır.

Serbest Bölgenin Amaçları

Ülkemizde Serbest Bölge uygulaması Ticaret Bakanlığı uhdesinde 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde yürütülmekte olup, bahis konusu kanuna göre ülkemizde serbest bölgelerin amaçları;

  • İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek,
  • Doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak,
  • İşletmeleri ihracata yönlendirmek,
  • Uluslararası ticareti geliştirmek

Olarak belirlenmiştir.

Serbest Bölgelerin İşlevleri

Ülkemiz uygulamasında serbest bölgeler;

  • Ülkeye yabancı sermaye ve teknolojilerin getirilmesine imkân sağlayacak uygun zemin yaratılması,
  • Sanayicinin ihtiyaç duyduğu bazı hammadde ve ara malların kolaylıkla, istenilen miktarda ve zaman kaybı olmadan temin edilebilmesi,
  • Sağlanan teşvik ve avantajlarla düşük maliyetli mal üretimi ve ihracı,
  • Türkiye dışından gelen malların transit olarak diğer ülkelere satımı,
  • Yeni istihdam olanaklarının yaratılması,
  • Türk ihraç ürünlerinin ihracatını kolaylaştırmak ve hızlandırmak bakımından bir basamak olması

İşlevlerini görmektedir.

Scroll to Top